РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

ПРЕТХОДНО ИЗВРШЕНИ РАБОТИ-TЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИ БОНИТЕТ

Нашето претпријатие со дејноста со електрика-трговија,проектирање и изведување се бави од самиот почеток со работа односно со самата првична регистрација на предпријатието поточно од 02.04.1992година.

Воедно ви напоменуваме кога е во прашање времетраењето на бавењето на дејноста,дека Најголем број од вработените имаат работено во најстарата занаетчиска задруга воРепублика Македонија "Никола Тесла".
Посебно во склопот на електриката би ги издвоиле како најблиски специјалности .

- Изведување на сите видови електрични инсталации
Како потврда на горе наведеното ви ја доставуваме оваа наша референц листа на досега изедени поголеми објекти како што следи :

» Деловен комплекс "Интекс"-Скопје Т.С 10/0,4 КВ 630КВА каде инвеститор беше Г.П"Пелагонија"- Скопје; Со вкупна вредност од 115.000,00 евра, со рок на изведба од 45 дена 1994 година;

» Караула "Мазалес"-20КВ далновод и С.Т.С 20/10/0,4КВ 100КВА каде инвеститор беше М.О на Р.М; Со вкупна вредност од 189.500,00 евра, со рок на изведба од 60 дена 1994 година;

» Караула "Луке"- 20КВ далновод и С.Т.С 20/10/0,4КВ 100КВА каде инвеститор беше М.О на Р.М; Со вкупна вредност од 115.600,00 евра, со рок на изведба од 75 дена 1994 година;

» Караула "Луке"- 20КВ далновод и С.Т.С 20/10/0,4КВ 100КВА каде инвеститор беше М.О на Р.М; Со вкупна вредност од 115.600,00 евра, со рок на изведба од 75 дена 1994 година;

» Пункт на Македонија Пат-Гостивар-20КВ кабловски приклучок, Т.С 20/10/0,4КВ 250 Ква и внатрешна ел.инсталација каде инвеститор беше Р.СИЗ за патишта; Со вкупна вредностод 255.315,00 евра, со рок на изведба од 90 дена 1994 година ;

» Бензиска пумпа "Градско"-20КВ приклучок и С.Т.С 20/10/0,4Кв 160КВА каде инвеститор беше А.Д "Макпетрол-Скопје' Со вкупна вредност од 88.700,00 евра, со рок на изведба од 30 дена 1995 година;


» Бензиска пумпа "Титов Велес"-20КВ далновод и С.Т.С 20/10/0,4 КВ 160 КВА каде инвеститор беше "Макпетрол-Скопје"; Со вкупна вредност од 105.200,00 евра, со рок на изведба од 45 дена 1995 година;

» Хидросистем "Новачани"-Т.Велес-20КВ далновод Т.С 20/10/0,4КВ 630 КВА и инсталација за пумпа станица каде инвеститор беше "Лозар"-Т.Велес; Со вкупна вредност од 385.220,00 евра, со рок на изведба од 90дена 1995 година;

» Граничен премин "Блато"-Дебар-20КВ кабелски приклучок Т.С. Со вкупна вредност од 191.600,00 евра, со рок на изведба 90 дена 1995 година;


» Граничен премин "Јажинце"-Тетово-20КВ далновод Т.С 20/10/0,4 КВ 250 КВА и инсталација за осветлување каде инвеститор беше МВР на Р.М; Со вкупна вредност од 215.100,00 евра, со рок на изведба од 75 дена 1995 година;

» Граничен премин "Steve" - Resen - 20 KV dalnovod i S.T.S. 20/10/0,4 КВ 250 КВА за пумпа станица и инсталација за пумпи каде инвеститор беше МВР на РМ; Со вкупна вредност од 183.200,00 евра, со рок на изведба од 80 дена 1996 година;

» Граничен премин "Блаце"- 10 КВ далновод СТС 10/0,4 КВ 100 КВА и инсталација каде инвеститор беше МВР на РМ; Со вкупна вредност од 92.150,00 евра, со рок на изведба од 30 дена 1996 година;


» Граничен премин "Табановце" - дизел агрегат 25КВА Т.С 20/10/0,4 КВА 250 КВА и ел.инсталација каде инвеститор бесе МВР на РМ; Со вкупна вредност од 212.400,00 евра, со рок на изведба од 100 дена 1996 година;

» Караула "Лисец"-дизел агрегатско построение каде инвеститор беше МО на РМ. Со вкупна вредност од 708.350,00 евра, со рок на изведба од 120 дена 1996 и 1997 година ;

» Договор со Министерство за Одбрана на РМ за итни интервенции и одржување на електрични инсталации, каде вкупната вредност и роковите се неограничени 1996, 1997, 1998 и 1999 година;


» So AББ - Виена - изработка на системот на UPS за аеродромите Скопје и Охрид. Со вкупна вредност од 202.694,00 евра, со рок на изведба од 120 дена 1997 и 1998 година; So ABB - Viena izrabotka na sistemot na

» Набавка и монтажа на дизел електрични агрегати за Скопскиот Аеродром. Преку АДБ и Емо-Охрид со вкупна вредност од 227.000,00 евра, со рок на изведба од 90 дена 1997 година;

» Изработка и монтажа на ниско напонски развод од Т.С-Аеродром - Охрид со вкупна цена од 88.000,00 евра, со рок на изведба од 10 дена 1998 година;


» Изработка (изместување) на постоечки далноводи и трафостаници кои се во коализија со патните правци Скопје-Групчин и Стоби-Неготино со вкупна вредност од 500.000 евра, со рок 6 месеци 1998 и 1999 година;

» Изработка на 10 КВ приклучок СТС и Н.Н приклучок и инсталација за објек VOR-Кочани. Со вкупна вредност од 105.000 евра, со рок 90 дена 1998 година;

» Изработка на Н.Н енергетски развод за T.S OBKL со вкупна вредност од 230.000 евра, со рок 45 дена 1998 година;


» Изработка на 10КВ кабел приклучок и Т.С за силите за извлекување на Аеродром-Скопје со вкупна вредност од 182.000 евра со рок 40 дена 1999 година;

» С.Т.С 20/10/0,4КВ, 630КВА комплет со 20КВ и опрема за Француски сили во Куманово касарна Карпош за вкупна сума од 237.178,00 евра и рок на изработка 30 дена.

» Две С.Т.С 10/0,4 КВ 630 КВА високонапонска линија и нисконапонски приклучоци за Нато сили во Приштина објект филм сити за вкупна сума 348.894.00 со рок на изработка 45 дена;

» Две С.Т.С 10/0,4 КВ 630 КВА комплет со приклучок и нисконапонски приклучок за Француски Нато сили на Аеродром Петровец за вкупна сума 279,508.00 евра и рок за изработка 45 дена;

» Разводни ормари за објект Британска Амбасада за вкупна сума 255.000,00 евра , рок на изработка 90 дена 2012 година;

» Набавка на комплетна електрична инсталација во кампови на полските сили во Косово-Урошевац, Качаник и Јажинце со вкупна цена од 487.330,00 евра и рок на изработка од 60 дена. И многу други помали објекти, воени објекти од посебен интерес во 2001;


» Умножување на компјутерска инсталација со оптички кабли на објект Железара Скопје за сума од 535.000,00 евра и рок 180 дена

» Месна оптичка мрежа за нас. Ѓорче Петров - Скопје за сума од 150.000,00 во рок од 60 дена

» Месна оптичка мрежа за нас. Пинтија - Скопје за сума од 175.000,00 евра во рок од 70 дена


» Монтажа на преносен систем за телефонија на градот Скопје за сума од 375.000,00 евра во рок од 90 дена

» Телефонска мрежа "Мадари"-Скопје Република Македонија со користење на бакарни кабли во износ од 120.000,00 евра во 2002 година;

» Електрична опрема и инсталација во приватна болниа Ремедика Скопје за вкупна сума 156.767,00 евра во рок од 12 месеци 2004 и 2005 година;


» Астра клуб Напо во Албанија за вкупна сума од 56.774,00 евра во рок од 60 дена во 2006 година;

» Испорака на подни канали и галантерија за објект Трговски центар Соравија за вкупна сума од 198.500,00 евра во рок на изработка од 90 дена во 2007 година ;

» Трансформатор 20/10/0,4 КВ 630 КВА за Скопски Пазар трговски центар СП Планет, за вкупна сума од 33.500,00 евра во рок на изработка 30 дена во 2008 година;

»Комплекс Хонда (автосалон и бензиска) на Макпетрол за вкупна сума од 97.535,00 евра во рок на изработка од 90 дена во 2009 година;

» Трговски центар Зебра на Тинекс за разводни ормари во скупна сума од 115.275,00 евра во рок од 90 дена во 2009 година;

» Фабрика Џонсон Мети и нова технолошка линија за вкупна сума од 52.322,00 евра во рок на изработка од 30 дена во 2010 година ;

» Фабрика Сокомак подна инсталација во вкупна сума од 23.727,00 евра во рок од 30 дена во 2010 година;

» Светло за парк населба Јане Сандански за вкупна сума од 38.635,00 евра во рок од 30 дена во 2011 година;

» Одржување и поправка на електричните инсталации во Универзитетската Клиника за Радиологија во Скопје во текот на 2012 година;


»Продавници на Масимо Дути, Бершка и Страдивариус во сити центар за вкупна сума 57.662,00 евра во рок од 60 дена во 2012 година;


А како најзначајни објетки завршени во поново време би ги издвоиле :

» Целокупна електрична инсталација на Северната обиколка околу градот Скопје делница Оризари и Сарај за вкупна сума од 2.124.516,00 евра во рок од 2 години и тоа 2007 и 2008 година;

» Целокупна електрична инсталација на новата деловна зграда Македонски Телеком во Скопје за вкупна сума од 1.228.077,00 во рок од 6 месеци во 2012 година;