ИЗВЕДБА

Изведба на сите типови електрични инсталации


Високонапонски дел

 • Далеководи до 400kV
 • Трансформатори до 20MVA

Нисконапонски дел

 • Сите типови на 0,4kV инсталации
 • Осветлување
 • Ормари и контролни панели
 • Приклучници/вклучници

UPS

Генератори

Громобранска заштита

Сите видови на слабострујни инсталации

 • Телефон
 • Видео надзор
 • Компјутерски мержи
 • Звук
 • TV
 • Алармни системи за заштита од кражба и противпожарни системи

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

ПРЕТХОДНО ИЗВРШЕНИ РАБОТИ-TЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИ БОНИТЕТ

Нашето претпријатие со дејноста со електрика-трговија,проектирање и изведување се бави од самиот почеток со работа односно со самата првична регистрација на предпријатието поточно од 02.04.1992година.

Воедно ви напоменуваме кога е во прашање времетраењето на бавењето на дејноста,дека Најголем број од вработените имаат работено во најстарата занаетчиска задруга воРепублика Македонија "Никола Тесла".
Посебно во склопот на електриката би ги издвоиле како најблиски специјалности

- Изведување на сите видови електрични инсталации
Како потврда на горе наведеното ви ја доставуваме оваа наша референц листа на досега изедени поголеми објекти како што следи :

» Деловен комплекс "Интекс"-Скопје Т.С 10/0,4 КВ 630КВА каде инвеститор беше Г.П"Пелагонија"- Скопје; Со вкупна вредност од 115.000,00 евра, со рок на изведба од 45 дена 1994 година;

Прочитај повеќе ...

» Караула "Мазалес"-20КВ далновод и С.Т.С 20/10/0,4КВ 100КВА каде инвеститор беше М.О на Р.М; Со вкупна вредност од 189.500,00 евра, со рок на изведба од 60 дена 1994 година;

» Караула "Луке"- 20КВ далновод и С.Т.С 20/10/0,4КВ 100КВА каде инвеститор беше М.О на Р.М; Со вкупна вредност од 115.600,00 евра, со рок на изведба од 75 дена 1994 година;

ЛИЦЕНЦА - СЕРТИФИКАТИ

ПРЕПОРАКА

ПРЕПОРАКА ОБИКОЛКА СКОПЈЕ

Прочитај повеќе ...

ПРОЕКТИ

Македонски Народен Театар

Прочитај повеќе ...

Музеј Македонска Борба

Прочитај повеќе ...

Меморијален центар холокауст

Прочитај повеќе ...

Северна обиколка на Скопје

Прочитај повеќе ...

Трговски Соравија

Прочитај повеќе ...

Парк Аеродром

Прочитај повеќе ...

Археолошки музеј и јавно обвинителство

Прочитај повеќе ...