EKZEKUTIMI

Ekzekutimi i të gjitha llojeve tw instalimeve elektrike


PJESË TW TENSIONIT TË LARTË

 • LINJAT E ENERGJISË DERI NË 400 KV
 • TRANSFORMATORËT DERI NË 20MVA

PJESË TË ULËT TË TENSIONIT

 • TË GJITHA LLOJET E INSTALIMEVE 0,4 KV
 • NDRIÇIMI
 • KABINETET, RRETHIME DHE PANELET E KONTROLLIT
 • PRIZA / BAZAT

UPS

GJENERATORË

INSTALIMET RRUFE

TË GJITHA LLOJET E NIVELEVE TË INSTALIMEVE TW SINJALIT

 • telefoni
 • video mbikqyrjes
 • rrjetet kompjuterike
 • sound - Tingull
 • TV
 • anti hajdut, anti zjarri dhe sistemet e alarmit

LISTA E REFERIMIT

Punët e kryera MË PARË – e aftësisë paguese tekniko teknologjike

Që nw momentin e regjistrimit në 1992/02/04 biznesi kryesor i kompanisë sonë është tregti elektrike, dizajn dhe ndwrtim . Ne kemi përvojë të madhe në instalimet elektrike industriale, tregtare dhe të brendshme dhe me mirëmbajtjen dhe riparimin e të gjitha llojeve tw sistemeve elektrike.

Poashtu do tw theksoja se shumica e të punësuarve tanë kanë punuar në kooperativën më të vjetër artizanale në Republikën e Maqedonisë "Nikola Tesla.
Nw fushwn e e elektrikws ne ve[anti do tw theksonim me poshtw specializimin tonw:

-Kryerja e të gjitha llojeve tw instalimeve elektrike.
Si konfirmim I asaj mw naltw , ne ju paraqesim listën e referencës të projekteve më të mëdha të kryera deri më tani nga ana jonw:

» Kompleksi Administrativ `` `` Intex-Shkup; TS10/0.4KV 630KVA ku investitori ishte CC `` Pellagonija `` me vlerë të përgjithshme prej 115.000,00 euro dhe afat realizimit prej 45 ditësh më vitin 1994;

Lexo më shumë ...

» BwrjaLV shpërndarjen e energjisë për TC OBKL me vlerë të përgjithshme prej 230,000 euro, brenda 45 ditëve në vitin 1998.

» Watch Kulla `` Mazales `` -20kV mbi kokë H.V. linjë e transmetimit dhe S.T.S. 20/10/0.4 KV; 100KVA ku investitori ka qenë Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë, me vlerë të përgjithshme prej 189.500,00 euro dhe afat plotesimit prej 60 ditë nw vitin 1994;

LICENCË - CERTIFIKATA

REKOMANDIM

REKOMANDIM OBIKOLKA SKOPJE

Lexo më shumë ...

PROJEKTE

Makedonski Naroden Teatar

Lexo më shumë ...

Muzej Makedonska Borba

Lexo më shumë ...

Memorijalen centar holokaust

Lexo më shumë ...

Severna obikolka na Skopje

Lexo më shumë ...

Trgovski Soravija

Lexo më shumë ...

Park Aerodrom

Lexo më shumë...

Arheoloski muzej i javno obvinitelstvo

Lexo më shumë ...